Tématický plán září

Na týdenních plánech učiva můžete sledovat probírané učivo daného týdne.

Každý měsíc budu vkládat učivo na daný měsíc.

 


Září – český jazyk

Literární výchova a čtení

 • soustředěný poslech
 • dětská říkadla
 • říkadla s pohybem
 • lidové pohádky
 • veršovaná pohádka
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
 • vyprávění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • přípravné období
 • rozhovoření žáků
 • jazyková a sluchová příprava
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • rozvoj myšlení a tvořivosti
 • určování první hlásky ve slově
 • písmeno – A, U, M, T, E, O, L
 • orientace v prostoru
 • rozvoj slovní zásoby
 • vyvození hlásek a písmen

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • uvolňovací cviky
 • uvolnění zápěstí, ramenní a loketního kloubu
 • lehký posun ruky
 • kličky, tečky, oblouk horní a dolní, kruh

Září – matematika

 • Rozklad
 • Nestandartní slovní úlohy
 • Početní operace – dopočítávání do 9
 • Geometrie v rovině
 • Souměrnost v geometrii, práce s daty
 • Vláčky
 • Zapiš počet
 • Řady
 • Rozděl
 • Polovina
 • Krokování
 • Odhadování
 • Vytvoř dle vzoru
 • Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Září – prvouka

Domov, škola

 • povídáme si a vzájemně se seznamujeme
 • seznámení se školou a jejím okolím
 • základní pravidla ve škole i mimo školu
 • sestavování třídních pravidel
 • školní řád
 • stolování o přestávce
 • sebeobsluha
 • základní pravidla silničního provozu
 • kde bydlím
 • pracovní návyky

Comments are closed.