Archiv Prosinec, 2020

Směrnice školy od 4.1.2021

Směrnice vychází z PES pro oblast školství, Informací MŠMT k provozu škol a školských
zařízení od 4. ledna 2021, ruší obsah předchozí interní směrnice ze dne 30. 11. 2020 a
vychází stále z následujících zásad:
1. Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školního roku s vědomím možného rizika.
2. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku.
3. Dodržujeme základní hygienické zásady.
4. Sledujeme svůj zdravotní stav.
5. Řídíme se vydanými pokyny.
Informace, určené zejména žákům a žákyním:
1. Od 4. 1. 2021 se prezenčním způsobem vzdělávají žáci a žákyně přípravné třídy, prvních
a druhých tříd. Ostatní žáci se vzdělávají distančním způsobem v rozsahu, jaký je dán
rozvrhem s vyznačením hodin online.
2. Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po
příchodu do školy, po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které
po použití vyhazují do koše.
3. Žáci a žákyně přípravné třídy, prvních a druhých tříd mají po celou dobu pobytu ve
škole s výjimkou přestávek na svačinu a oběda rouškou zakryté dýchací cesty.
4. Žáci a žákyně přípravné třídy, prvních a druhých tříd sledují svůj zdravotní stav a
v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.
Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků:
1. Škola je pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd otevřena od 7,30 hod. Školní
družina bude ráno v provozu pro žáky první a druhé třídy od 6,30 do 7,30 hod. tak, že
vychovatel/ka koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do svých kmenových tříd.
Odpolední družina bude pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd v provozu do
17 hod. a v souvislosti s nutností homogenních skupin (tříd) je změněno personální
obsazení jednotlivých oddělení.
2. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací
povolen. Při nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se
kterým máte konzultaci domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni rouškou zakryté
dýchací cesty.
3. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do
školy.
4. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery,
žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době.
5. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás
informujte.
6. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.
7. Děkujeme za spolupráci v době distančního vzdělávání.
Informace, určené zejména pro pedagogy:
1. Pedagogové se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení
od 4. 1. 2021 a s touto směrnicí.
2. Pedagogové cíleně i příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických
zásad a jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení roušek ve
společných prostorách…)
3. Během každé přestávky a cca v polovině vyučovací hodiny pedagog ve třídě vyvětrá.
4. Má-li pedagog podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka, doprovodí dítě na
ošetřovnu s nepřetržitou službou (hospodářka školy, ředitelka školy nebo jiný pověřený
pracovník), kde je dítěti změřena teplota a případně jsou vyzváni zákonní zástupci, aby
si pro dítě přijeli. Vyučující zároveň zajistí, aby byly na ošetřovnu dopraveny veškeré
žákovy věci ze třídy a ze šatní skříňky. Pak vyučující informuje třídního učitele (a
ředitelku školy).
5. Ve škole jsou podle rozvrhu přítomny učitelky přípravné třídy, prvních a druhých tříd,
asistentky v prvních a druhých třídách, vychovatel a vychovatelky školní družiny a
podle rozpisu dohled konající pedagogové. Ostatní pedagogové mohou využívat
možnosti práce z domova.
6. Aktivity mimo školu s výjimkou vycházek po okolí školy jsou zakázány. Podle rozvrhu
je v případě příznivého počasí doporučen každodenní pobyt dětí z přípravné třídy,
prvních a druhých tříd venku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
7. Koordinátorkou preventivních opatření je ředitelka školy, místem zveřejňování
aktuálních informací je sborovna.
Informace, určené zejména nepedagogickým pracovníkům:
1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a
školských zařízení od 4. 1. 2021 a s touto směrnicí.
2. Nepedagogičtí pracovníci příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování
hygienických zásad a jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení
roušek ve společných prostorách…).
3. Prostor šatních skříněk a místností během úklidu je větrán.
4. U obou vstupů do budovy a v každé učebně je k dispozici dezinfekce.
5. Ve třídách a na toaletách jsou dostupné tyto hygienické a dezinfekční prostředky: mýdlo
v dávkovači, nádoba s dezinfekcí a jednorázové papírové ručníky.
6. Úklid je zajištěn takto: jednou denně po 12, resp. 13 hod. úklid přípravné třídy v
přízemí, prvních a druhých tříd v 1. patře a po 16,30 hod. úklid heren školní družiny –
úklid v obvyklém rozsahu se zvýšenou pozorností místnostem využívaným skupinami
a toaletám; několikrát denně dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet
lidí (kliky, vodovodní baterie, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, společné
prostory atp.); po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý
úklid. V případě potřeby bude využit generátor ozonu.
Tato směrnice platí od 4. 1. 2021 do odvolání či případné aktualizace.
PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Provoz školy od 4.1.2021

Milí žáci, milé žákyně a vážení rodiče, se zpřísněním protiepidemických opatření dochází od 4. 1. 2021 ke změnám v provozu naší školy, a to způsobem, popsaným v přiložené směrnici, z níž důležité informace shrnuji:

Děti z přípravné třídy, z prvních a druhých tříd budou do školy docházet a učit se podle dosud platného rozvrhu. Ranní družina bude v provozu jako dosud, tedy pro žáky první a druhé třídy od 6,30 do 7,30 hod. tak, že vychovatel/ka koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do svých kmenových tříd. Časy oběda se rovněž nemění, protože je nezbytné zachovávat homogenitu skupiny – třídy. Odpolední družina bude v provozu do max. 17 hod., a to Žabičky v oddělení Skřítek s Bc. Michaelou Novákovou, 1.A v oddělení Skokani s Alexandrou Kolínskou, DiS., 1.B v oddělení Včelička s Annou Štempákovou, 1.C v oddělení Motýlek S Danou Novotnou, 2.A v oddělené Sluníčko s Barborou Hrabovskou, 2.B v oddělení Esíčka s Jaroslavem Saidlem. Znovu vás žádáme, abyste děti do školy vybavili dostatečným počtem roušek a teplým oblečením, protože i během vyučovacích hodin budeme často větrat a co nejvíce využívat možnost pobytu venku.

 

Žáci ze 3. – 9. tříd se budou až do odvolání vzdělávat distančním způsobem podle dosavadního rozvrhu, ve kterém jsou vyznačeny online hodiny. První online hodina proběhne v pondělí 4. 1. 2021 v 8 hod. a žáci se na ní mmj. dozvědí, kdo patří do které skupiny na angličtinu (jméno pedagoga). Další cizí jazyk nebude až do odvolání vyučován. Upozorňujeme na možnost osobních konzultací pro žáky (případně v doprovodu jejich zákonných zástupců), které se mohou uskutečnit po předchozí dohodě s pedagogem. Obědy jsou žákům na distanční výuce automaticky odhlášeny. Pokud máte o odběr obědů zájem, je třeba si obědy přihlásit a vyzvedávat zvenku u vstupu do kuchyně ve všední dny od 13 do 14 hod. Se zákonnými zástupci žáků, kteří se budou vzdělávat distančně, a kteří již v předchozím období využili možnost zápůjčky počítačové techniky, se již paní hospodářka telefonicky dohodla na termínu předání techniky.

Žáci a žákyně, vážení rodiče, jistě zvládneme i další období komplikovaného provozu školy alespoň tak, jak jsme ho zvládali dosud. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

18.12. máme vánoční besídku ve třídě

Zítra, 18.12. se děti neučí. Máme ve třídě vánoční besídku. Dnes jsem jim domů dala písanky, ale úkol nemají. Já jen, co kdyby byla zase distanční výuka po Novém roce. Ať si vezmou jen penál a ŽK. 

Vyklizení šatní skříňky do pátku 18.12.

Prosím, ať si děti vyklidí do pátku šatní skříňku a ať ji i nechají otevřenou bez zámku. V pátek jim to připomenu. 

Školní potřeby a sešity

Dnes jsem objednala pro děti sešity na M a ČJ, do kterých již budeme psát. Dále zelený barevný papír, lepidla a černé fixy… cena 60,- kč ( bude strženo ve školní pokladně ). 

Třídní besídka a třídní vánoční burza

Vážení rodiče,

 na naší škole bývá tradičním zvykem každý rok ,, VÁNOČNÍ BURZA” , kdy děti mohou přinést nepotřebné hračky a jiné věci, které už nepotřebují a za nějakou korunu je prodat. Letos bohužel nemůže být vánoční burza společná v rámci celé školy, ale v naší třídě si můžeme udělat takový malý bleší trh v pondělí 21. 12. Kdo bude chtít něco přinést a prodat, samozřejmě může. Zároveň si děti mohou přinést nějaké drobné peníze, aby si mohly případně koupit něco od svých spolužáků.

Dále 22.12. v úterý budeme mít s dětmi dopoledne ve třídě ,,TŘÍDNÍ BESÍDKU”. Pokud bude chtít někdo svému spolužákovi přinést dáreček, tak může. Ve třídě budeme mít stromeček a tam si dárečky dáme. Dále si každý žák zítra vylosuje spolužáka, kterému přinese dárek pod stromeček. Takže každý dostane jeden dáreček určitě. 

Přeji Vám krásný adventní čas, Marcela Ritterová

P.S. : pokud by se náhodou nešlo do školy ve dnech 21. a 22.12. , přesuneme uvedené na čtvrtek 17. a  18.12. 

Plán učiva 7. – 18.12.

ČJ – Lili a Vili do str. 57

Písanka č.2  ( malá žlutá ) – do str. 27

M – učebnice do str. 62

PK  – Přecházíme vozovku str.28

        – Jak se chovám na silnici  str.29

AJ – ovoce a nábytek 

Dotazník pro rodiče – distanční vyučování 1.B

Dotazník pro rodiče