Směrnice školy od 4.1.2021

Směrnice vychází z PES pro oblast školství, Informací MŠMT k provozu škol a školských
zařízení od 4. ledna 2021, ruší obsah předchozí interní směrnice ze dne 30. 11. 2020 a
vychází stále z následujících zásad:
1. Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školního roku s vědomím možného rizika.
2. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku.
3. Dodržujeme základní hygienické zásady.
4. Sledujeme svůj zdravotní stav.
5. Řídíme se vydanými pokyny.
Informace, určené zejména žákům a žákyním:
1. Od 4. 1. 2021 se prezenčním způsobem vzdělávají žáci a žákyně přípravné třídy, prvních
a druhých tříd. Ostatní žáci se vzdělávají distančním způsobem v rozsahu, jaký je dán
rozvrhem s vyznačením hodin online.
2. Žáci a žákyně dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po
příchodu do školy, po použití WC a před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které
po použití vyhazují do koše.
3. Žáci a žákyně přípravné třídy, prvních a druhých tříd mají po celou dobu pobytu ve
škole s výjimkou přestávek na svačinu a oběda rouškou zakryté dýchací cesty.
4. Žáci a žákyně přípravné třídy, prvních a druhých tříd sledují svůj zdravotní stav a
v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídní učitelku/třídního učitele.
Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků:
1. Škola je pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd otevřena od 7,30 hod. Školní
družina bude ráno v provozu pro žáky první a druhé třídy od 6,30 do 7,30 hod. tak, že
vychovatel/ka koná dohled nad dětmi, které ráno přicházejí do svých kmenových tříd.
Odpolední družina bude pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd v provozu do
17 hod. a v souvislosti s nutností homogenních skupin (tříd) je změněno personální
obsazení jednotlivých oddělení.
2. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací
povolen. Při nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se
kterým máte konzultaci domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni rouškou zakryté
dýchací cesty.
3. V případě zdravotních potíží v rodině nepodceňujte situaci a neposílejte syna/dceru do
školy.
4. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží Vašeho syna/Vaší dcery,
žádáme Vás, abyste svého syna/svou dceru vyzvedli ze školy v co nejkratší době.
5. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény nás
informujte.
6. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.
7. Děkujeme za spolupráci v době distančního vzdělávání.
Informace, určené zejména pro pedagogy:
1. Pedagogové se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení
od 4. 1. 2021 a s touto směrnicí.
2. Pedagogové cíleně i příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování hygienických
zásad a jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení roušek ve
společných prostorách…)
3. Během každé přestávky a cca v polovině vyučovací hodiny pedagog ve třídě vyvětrá.
4. Má-li pedagog podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáka, doprovodí dítě na
ošetřovnu s nepřetržitou službou (hospodářka školy, ředitelka školy nebo jiný pověřený
pracovník), kde je dítěti změřena teplota a případně jsou vyzváni zákonní zástupci, aby
si pro dítě přijeli. Vyučující zároveň zajistí, aby byly na ošetřovnu dopraveny veškeré
žákovy věci ze třídy a ze šatní skříňky. Pak vyučující informuje třídního učitele (a
ředitelku školy).
5. Ve škole jsou podle rozvrhu přítomny učitelky přípravné třídy, prvních a druhých tříd,
asistentky v prvních a druhých třídách, vychovatel a vychovatelky školní družiny a
podle rozpisu dohled konající pedagogové. Ostatní pedagogové mohou využívat
možnosti práce z domova.
6. Aktivity mimo školu s výjimkou vycházek po okolí školy jsou zakázány. Podle rozvrhu
je v případě příznivého počasí doporučen každodenní pobyt dětí z přípravné třídy,
prvních a druhých tříd venku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
7. Koordinátorkou preventivních opatření je ředitelka školy, místem zveřejňování
aktuálních informací je sborovna.
Informace, určené zejména nepedagogickým pracovníkům:
1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili s Informacemi MŠMT k provozu škol a
školských zařízení od 4. 1. 2021 a s touto směrnicí.
2. Nepedagogičtí pracovníci příležitostně připomínají žákům nutnost dodržování
hygienických zásad a jdou žákům příkladem (mytí a dezinfekce rukou, případně nošení
roušek ve společných prostorách…).
3. Prostor šatních skříněk a místností během úklidu je větrán.
4. U obou vstupů do budovy a v každé učebně je k dispozici dezinfekce.
5. Ve třídách a na toaletách jsou dostupné tyto hygienické a dezinfekční prostředky: mýdlo
v dávkovači, nádoba s dezinfekcí a jednorázové papírové ručníky.
6. Úklid je zajištěn takto: jednou denně po 12, resp. 13 hod. úklid přípravné třídy v
přízemí, prvních a druhých tříd v 1. patře a po 16,30 hod. úklid heren školní družiny –
úklid v obvyklém rozsahu se zvýšenou pozorností místnostem využívaným skupinami
a toaletám; několikrát denně dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet
lidí (kliky, vodovodní baterie, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, společné
prostory atp.); po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý
úklid. V případě potřeby bude využit generátor ozonu.
Tato směrnice platí od 4. 1. 2021 do odvolání či případné aktualizace.
PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

Comments are closed.